تست کمال گرایی
 

تست کمالگرایی

جهت شرکت در آزمون لطفا اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را تکمیل کنید :

 

تست کمالگرایی بر روی دو مقایس منفی و مثبت از +20 تا -20 را شامل می شود. این تست صرفا برای سنجش میزان رفتارهای انتقادی افراد نسبت به خود و عمل انجام شده مورد استفاده قرار می گیرد. به کمک این آزمون شما می توانید با اصلاح رفتاری و نگرشی با توجه به نیازهای خاص خود و ارزیابی شخصیتی به دو مهارت خودگشودگی و استقبال از بازخورد دیگران برسید. چرا که این آزمون با شناخت گرایش و نگرش شما نسبت به مسائل شخصی و کاری ارزیابی را انجام می دهد.

تست کمالگرایی کمک می‌کند فرد نسبت به خودش و اینکه چطور می تواند با توجه به نیازهای خاصی که دارد به بهبود خود بپردازد، طراحی گردیده است. این مقیاس خودگزارشی، دارای 10 سوال است که دو سوال آن مربوط به مهارت خودگشودگی و استقبال از بازخور دیگران است.  آگاهی از ارزش های خود، سبک شناختی، گرایش به تغییر و گرایش به ارتباطات متقابل شخصی از دیگر معیارهای بررسی خصوصیات فردی توسط تست کمالگرایی است.

پاسخهای تست کمالگرایی منعکس کننده نگرش ها و رفتارهایی است که هم اکنون وجود دارد. این مقیاس، در طیف لیکرت 7 درجه ای از کاملا درست +20 تا کاملا اشتباه -20 قرار دارد. روایی و پایایی این پرسش نامه توسط پژوهشگران مورد تایید قرار گرفته است.

 

تفسیر آزمون کمال گرایی :

نمره دهی تست کمالگرایی بین +20 تا  20- را شامل می شود.

  • اگر نتیجه تست شما عددی بین +20 تا +17 شد نشان می دهد شما یک فردی واقع گرا هستید.
  • اگر نتیجه تست شما عددی بین +16 تا +2 شد نشان می دهد شما فردی کمال گرا بسته به ترتیب عدد از کم تا بیشتر هستید.
  • اگر نتیجه تست شما عددی بین1 – تا 20 – شد نشان می دهد شما فردی واقع گرا بسته به ترتیب عدد از کم تا بیشتر هستید.

جهت آشنایی با مفهوم کمالگرایی می توانید مقاله کمال گرایی چیست؟ را مطالعه کنید.