دوره های غیر حضوری

کد تخفیف 60% : off60

مدرس : دکتر یحیی علوی

2,670,000 تومان

1,068,000 تومان

مدرس : دکتر یحیی علوی

2,670,000 تومان

1,068,000 تومان

مدرس : دکتر یحیی علوی

2,670,000 تومان

1,068,000 تومان

مدرس : دکتر یحیی علوی

2/170/000تومان

868,000 تومان

مدرس : دکتر یحیی علوی

2,670,000 تومان

1,068,000 تومان

مدرس : دکتر یحیی علوی

2/470/000تومان

988,000 تومان

دوره های حضوری

کد تخفیف 50% : off50

( هوش هیجانی 1 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

3/990/000 تومان

1,995,000 تومان

( فروش 3 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

3/990/000 تومان

1,995,000 تومان

( فروش 4 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

3/990/000 تومان

1,995,000 تومان

( مهارت فردی 4 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

3/990/000 تومان

1,995,000 تومان

( هوش هیجانی 2 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

3,990,000 تومان

1,995,000 تومان

مدرس : دکتر یحیی علوی

3/990/000 تومان

1,995,000 تومان

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان

لطفا مشخصات کامل خود را برای ما ارسال کنید تا با شما تماس بگیریم.