حمید اسماعیلی

حمید اسماعیلی متولد 1358 از تهران می باشند.


 

گرایش و مدارج تحصیلی :

 • رشته كارشناسي: مهندسي صنايع گرايش: برنامه ريزي و تحليل سيستمها – دانشگاه آزاد اسالمي
 • رشته كارشناسي ارشد: مهندسي صنايع گرايش: صنايع – دانشگاه علوم و فنون مازندران
 • رشته دكتري: مهندسي صنايع گرايش: سيستم و مديري ت بهره ور ي- دانشگاه يزد

سوابق اجرايي در صنايع و خدمات

 • كارشناس ارشد پروژه “بهبود كيفيت بر مبناي رويكرد شش سيگما” شركت ايران خودرو ، سالنهاي رنگ، سال 1383
 • مدير پروژه “مديريت چرخه بهره وري” شركت توزيع برق حرارتي شازند اراک ، سال 1385
 • كارشناس ارشد پروژه”مديريت رضايت مشتري” شركت پست جمهوري اسالمي ايران سال 1384
 • مدير پروژه”استقرار كنترل فرآيند آماري” شركت صنايع متالوژي يزد، سال 1388
 • مشاور پروژه “اجراي سيستم ساماندهي محيط كار )5S “)كارگاه مركزي پااليشگاه نهم پارس جنوبي سال 1394
 • مشاور پروژه “تجزيه و تحليل شغل” شركت پتروكيش سال 1394
 • و …

سوابق آموزشي در صنايع و خدمات :

 •  تدريس دوره تعميرات و نگهدار ي TPM در راهبران پتروشيمي
 • مدرس دوره شش سيگما
 • تدريس دوره مديريت كيفيت جامع TQM
 • تدريس دوره آشنايي با ابزارها و تكنيكهاي مديريت كيفيت
 • تدريس چرخه بهبود
 • مدرس دوره تجزيه و تحليل سيستم اندازه گ يري MSA
 • دوره آموزشي كنترل فرآيند آماري SPC
 • دوره تصميم گيري چند معياره MCDM

فعاليتهاي مرتبط با طرحريزي واحدهاي صنعتي

 • تدريس شانزده ترم دانشگاهي درس طرحريزي واحدهاي صنعتي
 • مشاوره و هدايت بيش از 150 پروژه طرحريزي  واحدهاي صنعتي مختلف
 • مدير پروژه كاهش مدت زمان اجراي تعميرات اسا سي بويلرهاي نيروگاه توليد برق شازند اراک
 • مدير پروژه بيش از 10 طرح در جهت كاهش مدت زمان استقرار
 • مشاور و هدايتگر بيش از 50 پروژه بهبود در فرآيندهاي عملياتي و ستادي شركت سايپا و گروههاي وابسته
 • مدير پروژه كاهش مدت زمان اجراي تعميرات اساسي واحدهاي NGL نفت و گاز گچساران

افتخارات :

 • استاد برتر در جشنواره استاد عشق دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد تهران شمال در سالهاي 1387 و 1388
 • استاد برتر آموزش شركت خودرو سازي سايپا در سال 1390 و 1394
 • داور ارشد در انتخاب پروژه هاي برتر شش سيگماي شركت خودرو سازي سايپا در سال 1389

تاليف و ويرايش كتاب

 • مباني احتماالت و آمار مهندسي
 • اقتصاد مهندسي
 • آمارکاربردي براي آزمايشگاه شيمي تجزيه با نرم افزار MINITAB ( ویراستار )
 • اصول و مباني شبکه هاي پتري با رويکرد مهندسي صنايع و مديريت
 • شبکه هاي نوآوري ، مدي ريت سازمان هاي شبکه اي
 • مدير عملياتي -اصول سرپرستي در سازمان
 • مدير مياني – اصول هماهنگ ي در بدنه سازمان
 • اتوماسيون براي مهندسان صنايع و مديران
 • مديريت و کنترل پروژه براي مهندسان مکانيک