ویدیوی کوتاه از دوره امپراتوری فروش

کد تخفیف

se-40

کد تخفیف هدیه 40% برای خرید 28 ساعت ویدیوی آموزشی مدیریت و مهندسی فروش

کد تخفیف

ps-off40

کد تخفیف هدیه 40% برای خرید 20 ساعت ویدیوی آموزشی دوره خود فروشی و هوش خیابانی

کد تخفیف

ps-40

کد تخفیف هدیه 40% برای خرید 18 ساعت ویدیوی آموزشی فروش حرفه ای

کد تخفیف

nwg-40

کد تخفیف هدیه 40% برای خرید 17 ساعت ویدیوی آموزشی دوره مذاکره با غول‌ها