دوره های حضوری مدرسه کسب و کار آیا

دوره هوش هیجانی

دوره اصول هوش هیجانی

( هوش هیجانی 1 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره از حال بد به حال خوب

دوره از حال بد به حال خوب

( هوش هیجانی 2 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره مدیریت روابط اجتماعی

( هوش هیجانی 3 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره بلوغ عاطفی

دوره بهترین ورژن من

( مهارت فردی 1 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره بلوغ عاطفی

دوره شکاف فکر و عمل

( مهارت فردی 2)

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره بلوغ عاطفی

دوره هدف گذاری

( مهارت فردی 3)

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره بلوغ عاطفی

دوره بلوغ عاطفی

( مهارت فردی 5 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره با هم برای همیشه

( مهارت فردی 6 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره از من به ما شدن

( مهارت فردی 4 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره خود فروشی

( فروش 5 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره هوش خیابانی فروشنده

( فروش 6 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره حضوری مهندسی فروش

( فروش )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره نهایی سازی فروش

( فروش 4 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره فروشندگی حرفه ای

( فروش 3 )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان

دوره حضوری مدیریت فروش

( فروش )

مدرس : دکتر یحیی علوی

5/990/000 تومان